Habilitats del sistema visual

LA VISTA NO ÉS LA VISIÓ!

Mentre que el concepte “vista” s’utilitza per designar l’agudesa visual de lluny, la “visió” és un conjunt d’habilitats interrelacionades que ens permeten extreure el significat de l’entorn que ens envolta i interactuar-hi de manera adaptada.

la visió és un procés neurològic complex que integra totes aquestes habilitats visuals que ens permeten identificar, interpretar i comprendre tots els estímuls que arriben a la retina.

Podem parlar de diferents nivells d’habilitats visuals:

1.Relacionades amb la funció visual:

Agudesa visual:

Fa referència a la capacitat de distingir detalls petits a una determinada distància.

Refracció ocular:

La condició refractiva és la capacitat de l’ull d’enfocar la imatge a la retina. Podem classificar les ametropies en miopia, hipermetropia i astigmatisme.

Visió del color:

Quan existeixen dificultats per distingir els colors i els seus matisos, l’aprenentatge amb llibres de text de colors pot quedar compromès.

d’habilitats interrelacionades

2.Relacionades amb l'eficàcia visual:

Motilitat ocular:

És l’habilitat per seguir un objecte en moviment dins del nostre camp visual (moviments de seguiment) i la capacitat per saber dirigir els ulls de forma ràpida i eficaç d’un estímul a un altre (moviments sacàdics). Són imprescindibles en la lectura, l’escriptura i en l’activitat esportiva.

A més estan íntimament lligats amb altres funcions del nostre organisme com el llenguatge, l’audició, la coordinació motora i l’equilibri.Acomodació:

És l’habilitat que ens permet mantenir l’enfocament en diferents activitats en visió propera com la lectura i l’escriptura. La flexibilitat acomodativa és la que ens permet enfocar ràpidament al canviar la mirada d’un estímul a un altre situats a diferents distàncies.

Binocularitat:

És l’habilitat que permet utilitzar el dos ulls de manera coordinada i simultània i que, en perfectes condicions, dóna pas a l’estereòpsia o visió en 3D.

Victor i l'eficàcia visual

3.Relacionades amb la percepció visual:

Son les habilitats que impliquen el reconeixement i el record de la informació que es presenta a través del sistema visual durant el procés de lectoescriptura:

Processament de la informació

Atenció visual i atenció visual sostinguda:

És la capacitat de fer una activitat de forma continuada sense interferències externes.Visió perifèrica:

És la capacitat que ens permet ser conscients del que passa al nostre voltant mentre estem realitzant una activitat específica.

Processament de la informació visual:

És un conjunt d’habilitats que permeten discriminar, visualitzar i arxivar en memòria les imatges que percep el nostre sistema visual. En absència de discriminació i memòria visual, per exemple, es poden confondre lletres o paraules similars i dificultar la comprensió lectora.

percepció visual

4.Habilitats d'integració sensorial

A més de les habilitats purament visuals, per la lectoescriptura són especialment importants les habilitats d’integració sensorial.

Integració Viso-motora

Permet integrar les habilitats visuals i perceptives amb el control postural i aconseguir control del moviment motor, propiciant la base pel control manual fi.

Integració Viso-auditiva

Permet relacionar el que escoltem amb el que veiem.

Integració Viso-espacial

Permet entendre l’espai, situar-se en ell i així localitzar objectes i calcular distàncies. Tres són les habilitats relacionades amb aquest concepte:

- Lateralitat: Permet tenir consciència interna dels dos costats del nostre cos i saber diferenciar-los.

- Direccionalitat: Tenir consciència i diferenciar dreta-esquerra en l’espai exterior tridimensional.

- Integració bilateral: És l'habilitat que ens permet ser conscients de les dues parts del nostre cos separada i simultàniament.

direccionalitat